תנאי שימוש

1.    קבלת תנאי השימוש

השימוש באתר זה (YASBAZZAR.com להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת עמוד באתר ו/או ביצוע קנייה באחד מעמודי האתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע"י YASBAZZAR המפעילה את אתר https://www.yasbazzar.com (להלן: " YASBAZZAR "). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :"תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד YASBAZZAR, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בYASBAZZAR, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות YASBAZZAR על פי תנאי השימוש שלהלן. YASBAZZAR שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על מוצרים או שירותים שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

2.    כללי

 

2.1.  האתר מופעל על ידי YASBAZZAR ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט בתחום מוצרי    בוטיק, איכות, ולייף סטייל.

2.2.  YASBAZZAR מספקת פלטפורמה פרסומית למוכרים (להלן: "בתי העסק") המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים") לקהל הרחב (להלן: "הקונים"). למען הסר ספק, YASBAZZAR אינה מייצרת או מאחסנת  את המוצרים. YASBAZZAR מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת המוצרים בלבד ואין לראות את YASBAZZAR כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. 

3.     הרשמה וכשרות לאתר

3.1.   YASBAZZAR שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.2.  ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

3.3.  בעת הרשמה לאתר ולאחר ביצוע הזמנה דרך האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ואת קוד הזיהוי של כרטיס האשראי ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה.

3.4.  על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. YASBAZZAR לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.

3.5.  בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לבעל החשבון.

3.6.  משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים אסור וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני YASBAZZAR שהוא עומד בתנאים לעיל. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את YASBAZZAR מכל אחריות בקשר לכך.

3.7.   ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. YASBAZZAR אינה בודקת מראש את זהות בית העסק ולא תהיה לYASBAZZAR כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו בית עסק או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י בית העסק.

3.8.  על בית העסק לוודא כי פרטי החשבון שיצר עדכניים ומדויקים. לרבות דברים אמורים בקשר עם כתובת דואר האלקטרוני המעודכנת, פרטי תשלום עדכניים כגון כרטיס אשראי או חשבון PayPal פעיל.

4.     עלות השימוש באתר ותנאי תשלום

 

4.1.  הזכות של משתמש הקצה לבצע קנייה באתר הינה ללא תשלום.

4.2.   זכות של בית העסק לפתיחת חנות וירטואלית ולביצוע מכירות באתר כרוכה בתשלום עמלות מכירה ע"י בית העסק ל YASBAZZAR בהתאם למדיניות תשלום העמלות המפורטת בעמודים השונים של האתר. YASBAZZAR שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריפי התשלום ואת תעריפי העמלות כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.3.  המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.4.  קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי בית העסק.

4.5.  חיוב משתמשי הקצה יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתר www.PayPal.com.  

YASBAZZAR אינה מהווה צד להסכם של משתמש הקצה ישירות עם PayPal.

YASBAZZAR לא תיקח כל אחריות על השימוש של משתמש הקצה ב-PayPal.

4.6. על משתמש הקצה לשמור על כלל הפרטים בחשבונו מעודכנים בכל עת, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום כגון כרטיס אשראי בתוקף או חשבון PayPal בתוקף.

4.7. כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, הן על בית העסק והן על הקונים, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי YASBAZZAR לא תשא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

5.     הקמת חנות ומכירת מוצרים

 

5.1.   כלל בתי העסק מתחייבים לשמירה על קווי יסוד כמסירת המוצר והחזרתו, מדיניות תשלומים וזיכויים, והכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו. בתי העסק מתחייבים לאכוף את תנאי השימוש שנקבעו והכל בתום לב. 

5.2.  בית העסק מתחייב לשמור על פרטי הקונים שיתקשרו עימו במסגרת החנות ולא לעשות בהם שימוש לרעה ולא להעבירם לצד שלישי.

5.3.  פרסום מוצר ע"י בית העסק באתר מחייבת את בית העסק במכירתו ואספקתו לקונה. בית העסק יתאר באופן מדויק את המוצר ופרטיו ללא הטעיית הקונה. תיאור המוצר יתבצע באמצעות: תיאור בטקסט תמונות וקישורים. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לכל פרסום, פעילות, טקסט, מידע, גרפיקה, תמונות, קול, וידאו, לינקים או כל מידע אחר אותו הוא מציג באתר.

5.4.  המוצרים באתר YASBAZZAR מחולקים לפי קטגוריות. על בית העסק לדאוג כי הינו מתייג את המוצרים אותם הוא מפרסם תחת הקטגוריות המתאימות. YASBAZZAR שומרת על זכותה לשנות את הקטגוריות של המוצרים כפי שפרסם אותם בית העסק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.5.  ככל שהקונים עומדים בתנאי השימוש , בית העסק מחויב לספק לקונים את המוצרים שנמכרו בדרך המסחרית הראויה.

5.6.  המחירים המוצגים באתר ע"י בית העסק חייבים להיות מדויקים וכוללים מע"מ כדין.

6.     הגבלת אחריות

 

6.1.  האחריות על איכות וטיב המוצרים והאריזה למשלוח הינה על היצרן. באחריות היצרן לוודא אריזה טובה ובטוחה של המוצרים באופן שלא יגרום לעוגמת נפש לספק המשלוחים וללקוח.

למען הסר ספק, YASBAZZAR אינה מייצרת את המוצרים, ואין לראות ב-YASBAZZAR כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין.

6.2.  ל YASBAZZAR אין את היכולת לוודא את זהותם, גילם ואזרחותם של משתמשי הקצה באתר והיא אינה מבצעת בדיקה מקדמית של משתמשי הקצה באתר או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע"י משתמשי הקצה. על כן YASBAZZAR אינה אחראית בדבר זהות משתמשי הקצה או התוכן והמידע המפורסמים באתר.

6.3.  משתמש הקצה מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. YASBAZZAR, עובדיה, סוכניה, מנהליה, צדדים שלישיים המספקים תוכן אינם מתחייבים כי השימוש באתר יהיה נטול הפרעות או חסר תקלות או טעויות או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו-כן הם אינם ערבים לדיוק, למהימנות התוכן או המידע או המוצרים המפורסמים באתר ואף לאחר אספקתם.

6.4.  YASBAZZAR לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי כל תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט ועוד), כלפי משתמש הקצה או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו ו/או נזק למחשבו של משתמש הקצה ו/או מידע המאוחסן במחשבו של משתמש הקצה ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר, צפוי או שאינו צפוי ומשתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש הנעשה על ידו באתר או במוצרים.

6.5.  המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק בלבד ואין בהצגתם משום לקיחת אחריות מצד YASBAZZAR לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות בתי העסק ועוד.

6.6.  YASBAZZAR לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה ע"י בתי העסק או ע"י מי ממשתמשי הקצה באתר.

6.7.  YASBAZZAR לא תישא באחריות לכל אתר חיצוני המקושר אליה באמצעות קישור או לינק. YASBAZZAR לא תישא באחריות לכל תוכן, פעולה, פרסום, מכירה או מוצר הזמינים באתרים כאמור.

6.8.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכל מקרה, חבותה ואחריותה של YASBAZZAR, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו לה ע"י משתמש קצה וסך האחריות והחבות הכוללת של YASBAZZAR הנובעת או הקשורה לתנאי שימוש אלו, לא תעלה על הסכומים ששולמו לה על ידי אותו משתמש קצה במשך שלושת החודשים שקדמו למועד העלאת הטענה הרלוונטית על ידי משתמש הקצה כנגד YASBAZZAR.

6.9.  על אף האמור בסעיף 5.2 לעיל, YASBAZZAR רשאית למסור לצדדים שלישיים, פרטי התקשרות של בעל העסק, בכל מקרה בו היא תמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי פעולות בעל העסק באתר מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש. כמו כן, בכל מקרה של הפרה או הודעה על טענה להפרה, של משתמש קצה באתר, YASBAZZAR תהיה רשאית למסור את פרטיו של משתמש הקצה, אם על פי צו שיפוטי, אם במסגרת הליך משפטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך משפטי כאמור (פליליים או אזרחיים).

7.     קניין רוחני

 

7.1.  האתר הינו רכושה הבלעדי של YASBAZZAR ו YASBAZZAR הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של YASBAZZAR בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מYASBAZZAR אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

7.2.  משתמש הקצה לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. YASBAZZAR לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע"י בית העסק או משתמש הקצה באמצעות פרסום אובייקטים באתר. YASBAZZAR שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה.

7.3.  משתמש הקצה מעניק בזאת ל YASBAZZAR רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מפרסם באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה. משתמש הקצה מאשר לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את התכנים אותם הוא מפרסם באתר לשימושו האישי של אותו משתמש קצה.

8.     פעילות אסורה

הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:

 

8.1.   פרסום מוצר באתר לא יהיה מזויף, מטעה או לא מדויק.

8.2.  אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות לא חוקית אחרת.

8.3.  אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.

8.4.  אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם, והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של אתר זה.

8.5.  אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, פעילות הפוגעת או העלולה לפגוע, באופן ישיר או עקיף, במוניטין החברה או המשמיצה את החברה וכדומה.

8.6.  אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים.

8.7.  אסור כל פרסום או מכירה של מוצר שיכול לשמש אדם אחר לפריצה או פגיעה או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של משתמש קצה.

8.8.  אסור אזכור YASBAZZAR או הפניית קישור מאתר YASBAZZAR לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.

8.9.   YASBAZZAR רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.

8.10. YASBAZZAR שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.

8.11. לא יכניס המוכר למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

9.     שונות

 

9.1.   כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

9.2.  כל זכות או סעד של YASBAZZAR בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של YASBAZZAR הקיימים לה על פי דין.

9.3.  תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

9.4.  שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי YASBAZZAR לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של YASBAZZAR לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.

9.5.  הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.

6.     חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

8.7.  הודעות יימסרו YASBAZZAR באמצעות דוא"ל כפי שמפורט באתר. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא"ל כאמור, למעט כאשר משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא"ל אינה תקינה.

 

לשאלות נוספות 

מייל : Shahar@yasbazzar.com
טלפון : 052-8820509

 YasBazzar-כל הזכויות שמורות ל